Kho đông thực phẩm, mát rau tại Sài Gòn

ANKACO lắp đặt kho đông thực phẩm, mát rau tại Sài Gòn

– Nhiệt độ:

– Kích thước kho: 6×6 x 2,6

– Thiết bị bay hơi hiệu

– Cụm máy nén dàn ngưng

– Panel PS dày

– Trữ lượng