TẤM TRƯỚC, FRONT PLATE, 4001874

TẤM TRƯỚC, FRONT PLATE, 4001874