Máy nén RN207VHQMT, RNQ18MV1

Máy nén RN207VHQMT, RNQ18MV1